Posted by Admin

Riglyne vir Bybelstudie met die oog op Sondag 5 Mei 2019

Lees Josua 4:1-5:1 soos hier onder weergegee.

4:1 Nadat die hele nasie deur die Jordaan is, het die Here vir Josua gesê: 2 “Neem nou die twaalf man uit die volk, een uit elke stam, 3 en sê vir hulle: Vat hier uit die Jordaan, op die plek waar die priesters gestaan het, twaalf klippe en neem hulle saam met julle deur en sit hulle neer op die plek waar julle vannag oorbly.”

4 Josua roep toe die twaalf man wat hy uit die Israeliete aangewys het, een uit elke stam, 5 en hy sê vir hulle: “Gaan by die ark van die Here julle God verby tot in die middel van die Jordaan en tel elkeen ‘n klip op die skouer, in ooreenstemming met die getal stamme van die Israeliete. 6 Dit moet onder julle as ‘n teken dien. Wanneer julle kinders julle eendag vra: ‘Wat beteken hierdie klippe vir u?’ 7 moet julle vir hulle sê die Jordaan se water is voor die verbondsark van die Here afgesny; toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny; daarom is hierdie klippe vir die Israeliete ‘n blywende herinnering daaraan.”

8 Die Israeliete het gemaak soos Josua gesê het. Hulle het die twaalf klippe in ooreenstemming met die getal stamme van Israel gevat soos die Here vir Josua gesê het, dit met hulle saam deurgeneem na die plek toe waar hulle sou oornag en dit daar neergesit.

9 Josua het ook twaalf klippe binne-in die Jordaan opgerig, op die plek waar die priesters gestaan het wat die verbondsark gedra het. Die klippe is vandag nog daar.

10 Die priesters wat die verbondsark gedra het, het in die Jordaan bly staan tot alles afgehandel was wat die Here vir Josua opgedra het om vir die volk te sê in ooreenstemming met alles wat Moses vir Josua beveel het. Die volk was haastig om deur te gaan. 11 Toe die volk klaar deur is, het die ark van die Here deurgegaan. Die priesters was voor die volk. 12 Die stamme Ruben en Gad en die halwe Manassestam het, soos Moses hulle beveel het, in formasie voor die Israeliete getrek. 13 Omtrent veertig duisend gewapende manne het vir die oorlog die rivier deurgegaan voor die ark van die Here uit na die Jerigovlakte toe.

14 Die Here het daardie dag aan Josua hoë aansien gegee in die oë van die hele Israel. Hulle het sy lewe lank aan hom eerbied betoon soos aan Moses.

15 Die Here het vir Josua gesê: 16 “Sê vir die priesters wat die ark met die getuienis dra, hulle moet uit die Jordaan kom.”

17 Josua het toe die priesters beveel om uit die Jordaan te kom, 18 en toe die priesters wat die verbondsark van die Here dra, uit die Jordaan kom en hulle voetsole die grond aan die kant raak, het die rivier se waters weer op hulle ou plek begin loop. Soos tevore het hy weer al sy oewers oorstroom.

19 Die volk het op die tiende dag van die eerste maand uit die Jordaan gekom en kamp opgeslaan in Gilgal, oos van Jerigo. 20 Josua het die twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan saamgebring het, in Gilgal opgestel 21 en vir die Israeliete gesê: “As julle kinders eendag hulle pa’s vra: ‘Wat beteken daardie klippe?’ 22 moet julle die kinders inlig en sê: Israel het op droë grond deur hierdie Jordaanrivier gegaan. 23 Die Here julle God het die Jordaan se water voor julle laat opdroog sodat julle kon deurgaan, net soos Hy met die Rietsee gemaak het toe Hy dit voor ons laat opdroog het sodat ons kon deurgaan. 24 Hy het dit gedoen sodat al die volke van die aarde kan besef dat die mag van die Here groot is, en sodat julle die Here julle God altyd sal dien.

5:1 “Toe al die konings van die Amoriete wes van die Jordaan en al die konings van die Kanaäniete aan die see hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die Israeliete laat opdroog het sodat ons kon deurgaan, het hulle harte van angs verstyf en het hulle nie meer moed teen die Israeliete gehad nie.”

Gee in u studie aan die onderstaande sake aandag.

LW.

  • Neem in ag dat die skrywer nie noodwendig gebeure in ‘n kronologiese volgorde weergee nie.
  • Let ook daarop dat die skrywer in hoofstuk 3 begin vertel het van Israel wat die Jordaan oorsteek en dat hierdie vertelling by 4:18-19 eindig. Die skrywer onderbreek egter in hoofstuk 4 sy vertelling en vertel van die klippe wat saamgeneem moes word.
  • Die klem in die prediking sal Sondag DV val op 4:24-5:1.  Die vraag sal wees: “Wanneer is Christene se teenwoordigheid in ‘n tyd van verkiesing werklik van betekenis?”

1.   Dit wat die Here met die klippe vir Israel wou beklemtoon, het volgens 4:2 en 4:4 nie net vir ‘n deel van die volk gegeld nie.  Motiveer uit 4:2 en 4:4.

2.   Wat moes die twaalf manne wat aangewys is, volgens 4:3 en 4:5 presies doen?

3.   Watter betekenis sou die klippe vir Israel volgens 4:6 en 4:7 hê?

4.   Die klippe sou nie net vir die hele volk wat die Jordaan oorgesteek het, betekenis hê nie.  Dit sou ook vir die geslagte wat kom, betekenis hê.  Motiveer uit 4:6 en 4:7.

5.   Daar is ook volgens 4:9 ‘n tweede stel klippe opgerig.  Hierdie stel klippe het die klem laat val op die feit dat die Here saam met Israel deurgetrek het tot in die Jordaan.  Motiveer uit 4:9-11. (Wenk: Lees Eksodus 25:10-22  en let op die betekenis van die ark volgens Eksodus 25:22).

6.   Josua se gehoorsaamheid aan die Here word in Josua 4 telkens beklemtoon. Waarmee seën die Here volgens vers 4:14 hierdie voorganger wat die plek van ‘n gewilde Moses moes volstaan?

7.   Dit wat met die oorsteek van die Jordaan gebeur het, was volgens 4:16-18 nie ‘n gewone natuurverskynsel nie.  Motiveer uit 4:16-18.

8.   Die klippe in Gilgal moes volgens 4:20-23 nie net vir die mense wat die deurtrek deur die Jordaan beleef het, betekenis hê nie. Motiveer uit 4:20-23.

9.   Die gebeure by die Jordaan sou volgens verse 4:24-5:1 ook nie net vir Israel van betekenis wees nie.  Verduidelik uit 4:24-5:1.

10.        Watter betekenis sou die gebeure by die Jordaan volgens vers 4:24-5:1 vir “al die volke van die aarde” hê?