Posted by Admin

Lees eerstens Lukas 14:25-33 deur soos hier onder weergegee:

Lukas 14:25-33

25 ‘n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle: 26 “As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. 27 Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aan kom nie, kan nie my dissipel wees nie. 28 “Wie van julle wat ‘n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? 29 Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf. 30 Hulle sal sê: ‘Hier is ‘n man wat begin bou het maar nie kon klaar maak nie.’ 31 “Of watter koning wat met ‘n ander koning in ‘n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy tien duisend man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met twintig duisend teen hom optrek nie? 32 Anders stuur hy ‘n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. 33 “So kan niemand van julle my dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie.”

Gee in u studie aan die volgende sake aandag:

1.    Geen persoon of saak – hoe belangrik ook al vir my, mag in my pad staan as ek ‘n volgeling van Jesus wil wees nie. Motiveer in besonderhede uit verse 25-26.

2.    Om Jesus te volg, beteken dat ek selfs bereid moet wees om my lewe op die spel te plaas.  Motiveer uit vers 27.

3.    In verse 28-29 gebruik Jesus ‘n beeld om die hoë eise van dissipelskap te verduidelik. Wat is die beeld en wat wil Jesus met die beeld ten opsigte van die hoë eise dissipelskap duidelik maak?

4.    In vers 31-32 gebruik Jesus ‘n tweede beeld.  Wat wil hy met hierdie beeld in verband met die hoë eise vir dissipelskap duidelik maak?

5.    Sou Jesus met dit wat Hy volgens vers 33 sê, bedoel dat ‘n gelowige nie besittings mag hê nie? Motiveer.

Lees tweedens Handelinge 11:19-26 deur soos hier onder weergegee.

19 Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiogië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. 20 Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Sirene afkomstig was en wat in Antiogië gekom en daar ook aan die Griekssprekendes die evangelie dat Jesus die Here is, verkondig het. 21 Die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. 22 Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiogië toe gestuur. 23 Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. 24 Barnabas was ‘n goeie man, vol van die Heilige Gees en met ‘n vaste geloof. ‘n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring, 25 en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. 26 Toe hy hom kry, het hy hom na Antiogië toe gebring, en hulle twee het ‘n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem.

Gee in u studie aan die volgende sake aandag:

1.    Het die feit dat gelowiges uitmekaar gejaag is, volgens vers 19 net negatiewe gevolge gehad?

2.    Wat het die gelowiges volgens vers 20 in Antiogië  anders gedoen as ander gelowiges?

3.    In vers 20 word ‘n besondere beskrywing van wat die “evangelie” is gegee.  Verduidelik. 

4.    Hoekom was daar volgens vers 21 sukses in Antiogië?

5.    Watter verdere gevolge was daar volgens verse 22-26 op die verkondiging in Antiogië en sukses wat die Here gegee het?

6.    Hoekom sou die mense die gelowiges juis Christene genoem het? (v. 26).