Posted by Admin

Lees 2 Korintiërs 5:1-10 soos hier onder weergegee.

1 Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar ‘n tent is, afgebreek word, ons ‘n vaste gebou in die hemel het. Dit is ‘n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. 2 Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. 3 Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. 4 Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie; ons wil die hemelse bo-oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. 5 Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het Hy ons sy Gees gegee.

6 Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, 7 want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. 8 Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. 9 Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil. 10 Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.

Gee in u studie aandag aan die volgende sake:

1.     In vers 1 vergelyk Paulus die liggame van gelowiges terwyl hulle hier op aarde is met die liggame wat gelowiges sal hê met die wederkoms. Watter wonderlike eienskappe van die gelowige se opstandingsliggaam beklemtoon hy deur die vergelyking?

2.     Lees Romeine 8:18-26 en sê hoekom Paulus in 1 Korintiërs 5:2 kan sê dat gelowiges aan hierdie kant van die graf in hulle liggame (tentwonings) sug?

3.     Lees 1 Korintiërs 15:50-54 en sê wat Paulus bedoel as hy in 2 Korintiërs 5:2 sê dat gelowiges daarna verlang dat hulle woning uit die hemel hulle sal oordek.

4.     In vers 3 verwys Paulus op ‘n baie opmerklike wyse na die toestand van gelowiges in die tydperk nadat hulle gesterf het tot en met die tyd dat hulle hul opstandingsliggaam met die wederkoms sal ontvang. Verduidelik.

5.     In vers 4 word gesê dat gelowiges sou verkies om eerder nog te lewe wanneer Christus terugkom en dan sommer, sonder om te sterf, hulle opstandingsliggame te ontvang.  Dit word verkies bo die moontlikheid om te sterf en “liggaamloos” te wag op die wederkoms wanneer gelowiges hulle verheerlikte liggaam sal ontvang.  Verduidelik uit vers 4.  (Lees ook 1 Tessalonisense 4:15-17 oor gelowiges wat nog sal lewe wanneer Jesus Christus terugkom).

6.     In vers 5 maak Paulus duidelik dat gelowiges nie twyfel dat hulle ‘n opstandingsliggaam sal ontvang nie.   Hoe bewerk God volgens vers 5 dit dat gelowiges sekerheid sal hê?

7.     Hoewel gelowiges volgens vers 2 terwyl hulle nog op aarde in hulle liggame (tentwonings) is, en hoewel hulle volgens vers 2 graag nog wil lewe wanneer Christus terugkom, is hulle volgens verse 6-8 nie bang om te sterf nie. Wat gebeur volgens vers 6-8 met gelowiges wanneer hulle sterf en nog nie ‘n opstandingsliggaam het nie?

8.     Vergelyk Filippense 1:23 met 2 Korintiërs 5:6-8 en sê watter ooreenkomste u sien.

9.     Gelowiges het met hulle insig in wat met hulle sal gebeur wanneer Christus terugkom of wanneer hulle sterf volgens vers 9 net een begeerte.   Wat is die begeerte?

10.Wat gaan volgens vers 10 gebeur ná die wederkoms en waartoe spoor dit gelowiges aan?