Posted by Admin

Lees Efesiërs 5:15-20 soos hier onder weergegee deur.

Efesiërs 5:15-20

15 Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges.

16 Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ‘n goddelose tyd.

17 Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.

18 Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, 19 en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. 20 Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.

Gee aan die volgende sake aandag:

Na Pinkster gee ons uit Efesiërs 5:17-21 aandag aan gelowiges se nuwe lewe onder die invloed van die Heilige Gees.

1.      Watter twee eienskappe word van die nuwe lewe van gelowiges in vers 15 uitgelig?

2.      Hoe word die tyd waarin ons leef volgens vers 16 beskryf en wat behoort gelowiges in die tyd te doen?

3.      Paulus noem in vers 17a iets wat nie by ‘n nuwe lewe van gelowiges pas nie.  Motiveer uit vers 17a.

4.      Wat sou volgens vers 17b die positiewe eienskap wees van ‘n nuwe lewe en wat word met die eienskap bedoel?

5.      In vers 18 word teen misbruik van drank gewaarsku en daar word ‘n duidelike motivering vir die waarskuwing gegee.  Verduidelik.

6.      Wat behoort gelowiges wat die nuwe lewe lei, eerder volgens vers 18c ten opsigte van die Heilige Gees te doen?

7.      Lees Efesiërs 4:30 en sê wat gelowiges ten opsigte van die Heilige Gees nie moet doen nie.

8.      Is daar ooreenkomste tussen iemand wat onder invloed van drank is en iemand wat vol is van die Gees?

9.      Watter radikale verskille kan u sien tussen iemand wat vol is van drank en iemand wat vervul is met die Gees?

10.  In vers 19 word gehandel oor gelowiges se sang. In die sang praat gelowiges volgens vers 19 ook met mekaar.  Motiveer uit vers 19a.

11.  Dit is uiters belangrik op Wie die sang gerig is.  Motiveer uit vers 19b.

12.  Die nuwe lewe word volgens vers 20 gekenmerk deur dankbaarheid. Wat word ons uit vers 20 wys van hierdie dankbaarheid?