Posted by Admin

Lees Daniël 3 soos dit hier onder weergegee word.

Daniël 3

1 Koning Nebukadnesar het ‘n goue beeld laat maak, dertig meter hoog en drie meter breed, en dit laat oprig in die Duradal in die provinsie Babel. 2 Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. 3 So het al die hoë amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaargekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het en hulle het voor die beeld gaan staan.

4 ‘n Aankondiger het hard geroep: “Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel: 5 Wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ‘n ander blaas- of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, en dit aanbid. 6 Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in ‘n brandende oond gegooi word.”

7 Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, gebuig en dit aanbid.

8 Dit was toe dat sekere Galdeërs die Jode gaan verkla het. 9 Hulle het vir koning Nebukadnesar gesê: “Mag die koning baie lank lewe! 10 U het ‘n bevel uitgevaardig dat enigiemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ‘n ander blaas- of musiekinstrument, voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. 11 Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in ‘n brandende oond gegooi word. 12 Maar, U Majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesag en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u god nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie.”

13 Toe het Nebukadnesar woedend geword en vir Sadrag, Mesag en Abednego laat kom. Dié manne is voor die koning gebring, 14 en Nebukadnesar het vir hulle gesê: “Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my god nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? 15 Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ‘n ander blaas- of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in ‘n brandende oond gegooi word, en watter god sal julle uit my mag kan red?”

16 Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. 17 Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 18 Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.”

19 Toe het Nebukadnesar wit geword van woede vir Sadrag, Mesag en Abednego en opdrag gegee dat die oond sewe maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. 20 Daarna het hy van die sterkste manne in sy lyfwag beveel om vir Sadrag, Mesag en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. 21 Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke, met al hulle klere, in die brandende oond gegooi. 22 Omdat die koning se opdrag so streng was, was die oond so verskriklik warm dat die manne wat vir Sadrag, Mesag en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. 23 Maar die drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het vasgebind binne-in die brandende oond geval.

24 Toe het koning Nebukadnesar verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra: “Het ons dan nie drie manne vasgebind in die oond gegooi nie?”

En hulle sê vir hom: “Dit is so, U Majesteit!”

25 Hy sê toe: “Maar ek sien dan vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos ‘n hemelwese!”

26 Toe het Nebukadnesar na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep: “Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van die allerhoogste God, kom uit hierheen!”

En Sadrag, Mesag en Abednego het uit die oond uitgekom.

27 Toe die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning nader kom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie en dat hulle klere niks makeer nie; jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie.

28 Toe sê Nebukadnesar: “Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe húlle God te dien of te aanbid. 29 Daarom vaardig ek ‘n bevel uit dat enige persoon, van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis ‘n puinhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander god wat in staat is om so te red nie.”

30 Die koning het toe gesorg dat dit voorspoedig gaan met Sadrag, Mesag en Abednego in die provinsie Babel.

Gee aandag aan die volgende sake:

1.    Noem uit vers 1 twee redes waarom die beeld wat Nebukadnesar laat oprig het, baie indrukwekkend sou wees.

2.    Die vereiste van Nebukadnesar was nie maar dat alle mense respek moes betoon aan die beeld wat hy laat oprig het nie.  Motiveer uit verse 2-5.

3.    Die straf vir iemand wat nie buig en die beeld aanbid nie, is baie duidelik uitgespel. Twee sake van hierdie straf word in vers 6 genoem.  Verduidelik uit vers 6.

4.    Dink u die Chaldeërs wat Sadrag, Mesag en Abednego by die koning gaan verkla het, was maar net besorg oor mense wat nie die koning se opdragte uitvoer nie of was daar dalk ‘n ander rede hoekom hulle die Jode gaan verkla het?  Wenk: lees Daniël 2:10; 17-19 en 49.

5.    Toe Nebukadnesar hoor die Jode is ongehoorsaam aan sy bevel, was hy woedend. Hy gee egter die drie vriende van Daniël ‘n tweede kans. Verduidelik uit vers 13-15.

6.    Die sekerheid van Nebukadnesar dat die Jode nie sy straf sal kan ontkom nie (vgl. sy vraag aan die einde van v. 15), wys dat hy ‘n erkenning wat hy vroeër gemaak het, vergeet het.  Lees Daniël 2:47 en verduidelik.

7.     Die drie Jode ontken nie dat hulle die opdrag van die koning oortree het nie en wil die saak nie beredeneer nie.  Verduidelik uit vers 16.

8.    Waaroor het die drie vriende van Daniël volgens vers 17 sekerheid?

9.    Al sou God besluit om die drie vriende van Daniël nie van die vuur te red nie, wat moet die koning volgens vers 18 steeds weet?

10. In dit wat gebeur nadat die koning opdrag gegee het dat die drie vriende in die vuuroond gegooi word, word belangrike feite aangaande God se bewaring van sy kinders geopenbaar.

  • Dit was nie omdat daar ‘n halfhartige poging was om die drie Jode te verbrand dat die drie nie deur die vlamme verteer was nie.  Verduidelik uit verse 19-22.
  • God laat in die gebeure geen twyfel dat dit Hy is wat die drie gelowiges in die vuuroond bewaar.  Motiveer uit vers 24-25.
  • God openbaar in die gebeure dat Hy nie noodwendig gelowiges “van die vuur” red nie, maar dat Hy hulle wel “in die vuur” bewaar. Verduidelik.
  • Nie alleen God se mag het Nebukadnesar beïndruk nie, maar ook Sadrag, Mesag en Abednego se vertroue in God.  Verduidelik uit vers 28-30.