Posted by Admin

Lees Psalm 51 soos hier onder weergegee:

Psalm 51

1 Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan 2 dat die profeet Natan na hom toe gekom het oor sy owerspel met Batseba.

3 Wees my genadig, o God, in u troue liefde,

wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!

4 Was my skoon van my skuld,

reinig my van my sonde!

5 Ja, my oortredings ken ek

en van my sonde bly ek altyd bewus.

6 Teen U alleen het ek gesondig,

ek het gedoen wat verkeerd is in u oë.

U uitspraak is dus reg

en u oordeel regverdig.

7 Ek was al skuldig toe ek gebore is,

met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.

8 Maar U verwag opregtheid diep in ‘n mens se hart:

laat ek dan diep in my binneste weet

hoe U wil dat ek moet lewe.

9 Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees,

was my dat ek witter as sneeu kan wees.

10 Laat my weer blydskap en vreugde belewe.

U het my verbrysel; laat my weer jubel.

11 Moet tog nie ag slaan op my sondes nie,

wis al my skuld uit!

12 Skep vir my ‘n rein hart, o God,

vernuwe my gees en maak my standvastig.

13 Moet my tog nie van U af wegdryf

en u Heilige Gees van my af wegneem nie!

14 Laat my weer die blydskap ervaar

van iemand wat deur U verlos is,

laat my U weer met toewyding dien.

15 Dan sal ek oortreders leer wat U van ‘n mens verwag;

dat die sondaars hulle tot U sal bekeer.

16 Red my van ondergang, o God, my Redder,

dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad.

17 Here, gee my die woorde

om u lof te verkondig.

18 ‘n Offer vra U nie,

anders sou ek dit bring;

‘n brandoffer wil U nie hê nie.

19 Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging:

U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God.

20 Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind:

herbou tog die mure van Jerusalem.

21 Dan sal die offers wat voorgeskryf is,

weer vir U aanneemlik wees:

offerdiere wat heeltemal verbrand word.

Dan sal hulle weer bulle op u altare offer.

Gee in die Bybelstudie aan die volgende sake aandag:

  1. Lees 2 Sameul 12 in verband met vers 1-2.
  2. Waarop het Dawid volgens vers 3 hom spesifiek beroep toe hy tot besef van sy oortredings kom?
  3. Noem uit verse 3-4 drie dinge wat Dawid wil hê God met sy oortredings moet doen?
  4. Dawid het volgens verse 5-7 geen onduidelikheid oor die verskrikking van sy sonde nie.  Verduidelik uit die verse.
  5. Wat sou Dawid bedoel as hy in vers 7 sê dat hy al skuldig was toe hy gebore is en met sonde belaai  was toe sy moeder swanger geword het?
  6. Vir Dawid is dit uiters belangrik om presies volgens God se wil te leef.  Verduidelik uit vers 8.
  7. Wat begeer Dawid volgens verse 9-10 van die Here?
  8. Volgens verse 11 en 13 is daar sekere dinge wat Dawid (onder die besef van sy oortredings) met uiterste erns wil voorkom.  Verduidelik uit die twee verse.
  9. Volgens verse 12 en 14 is daar sekere dinge wat Dawid met groot erns van die Here begeer.  Verduidelik uit die twee verse.
  10. Waartoe behoort dit volgens verse 15-19 te lei wanneer gelowiges besef dat die Here hulle vergewe het?