Posted by Admin

Lees Johannes 2:13-22.                           Teks: vers 19

Aanbid met sekerheid, innigheid en toewyding. “Hierdie tempel” ís opgebou.

“Hierdie tempel” is afgebreek!

Dit is amper of ‘n mens nie kan glo dat Jesus tafels omkeer en met ‘n sweep wat Hy van toutjies gevleg het, mense en diere uit die tempel dryf nie. Tog is dit presies wat Hy gedoen het. Hierdie was geen emosionele woedeuitbarsting nie. In sy optrede was Jesus gedring deur die liefde vir die huis van sy Vader (vgl. v. 17 en Ps. 69:10). Toe Jesus by die tempel kom, het hy gesien dat die huis van sy Vader in ‘n soort handelshuis omskep is. Die tempel waar God sigbaar by sy volk gewoon het en waar sondaarmense deur God se genade tot God kon kom, is in sy hart verander. Die toegewyde en innige aanbidding het verdwyn. Die tempelplein is gevul met die geblêr van skape, die gebulk van beeste en met sake transaksies.

In ‘n sekere sin was die Jode besig om die tempel af te breek. Dit is ook waarna Jesus verwys wanneer Hy sê: “Breek hierdie tempel af.” Dit is immers waarmee hulle eintlik besig was. Maar dan sê Jesus iets eienaardig. Hy sal “hierdie tempel” in drie dae weer oprig – iets wat sowel die Jode en die dissipels nie verstaan het nie. Die tempel wat nou ter sprake is, is ‘n tempel wat in die plek kom van die tempel wat die Jode besig was om af te breek. Hierdie tempel is die liggaam van Jesus Christus, dié liggaam in Wie die Woord vlees geword het en in Wie God onder mense kom woon het (vgl. Joh. 1:14). Ook hierdie tempel sal die Jode afbreek. Hulle sal Hom oorgee om gekruisig te word. Maar in die afbreek van hierdie tempel word ‘n offer gebring wat radikaal verskil van die offers wat in die tempel van klip gebring is. Hierdie offer is eenmalig, volmaak en is die offer waarna al die vorige offers heengewys het. Deur hierdie offer word mense waarlik met God versoen. Heerlik word ons in die Nagmaal verseker van hierdie offer.

Hierdie tempel ís in drie dae weer opgerig.

“Hierdie tempel” word in drie dae weer opgerig deur ‘n magtige wonder. Jesus oorwin die dood en staan uit die graf uit op (vgl. v. 22). Die tempel wat nou opgerig is, is die vervulling van dit waarheen die tempel van die OT skaduagtig heengewys het. Daar is nou ‘n hoëpriester by die Vader wat met sy offer vir mense intree. God woon ook nou anders by sy volk. Hy woon deur die Heilige Gees in sy kinders. Húlle is nou die tempel in wie God woon. Gelowige, dit is die Oorwinnaar, Jesus Christus, wat jou deur die brood en die wyn verseker dat jy in hierdie oorwinning deel.

Aanbid, noudat die tempel opgerig is, met sekerheid en innigheid.

Noudat ons Here uit die graf opgestaan het – dat tempel in drie dae opgerig is – mag ons met sekerheid aanbid. Ons beroep ons nie op offers wat heenwys na die ware offer wat nog gebring moet word nie. Die volmaakte offer is gebring.  Ons is met God versoen. Hy  lei ons ook deur sy Gees tot dieselfde innige aanbidding waarmee Hy sy Vader aanbid het. Van hierdie sekerheid en innigheid word jy vanoggend deur die Here Jesus Christus verseker, Gelowige.

Waak deur die Gees wat in jou woon oor jou toewyding (Nabetragting).

Dit is opmerklik dat die Jode nie met Jesus stry dat die tempel ‘n besigheidsplek geword het nie. Hulle wil net by Jesus weet waar Hy die gesag vandaan kry om te doen wat Hy gedoen het. ‘n Bankrot godsdiens was vir hulle aanvaarbaar. Gelowiges, laat ons, mense van die tempel wat in drie dae opgerig is, met die krag van die Gees waak oor die toewyding in ons aanbidding.