Posted by Admin

Lees Efesiërs 4:25-5:5 deur soos hier onder uit die direkte vertaling weergegee.

25 Daarom moet julle leuens vermy en elkeen moet die waarheid praat met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. 26 As julle kwaad word, moet julle nie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. 27 Laat geen ruimte vir die duiwel nie.  28 Die een wat nog steel, moenie meer steel nie; hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. 29 Nie ‘n enkele vuil woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder ‘n woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. 30 En bedroef nie die Heilige Gees van God* deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. 31 Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. 32 Wees goed vir mekaar, welwillend, terwyl julle mekaar vergewe soos God in Christus julle ook vergewe het. 

5 1 As geliefde kinders moet julle navolgers van God wees 2 en in liefde leef, net soos Christus ons liefgehad het en Homself ter wille van ons oorgegee het* as ‘n offergawe aan God, as ‘n offerande met ‘n aangename geur.  3 Maar, soos dit heiliges betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie, 4 ook nie van skandelikhede en dwase of lawwe praatjies, wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. 5 Want dit moet julle goed begryp: Geen ontugtige of onreine of gierigaard — so iemand is ‘n afgodedienaar — het ‘n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God nie.

Die klem sal in Sondag se prediking DV op 5:1-2 val. 

Gee aandag aan die volgende sake met betrekking tot 5:1-2.

1.  Dat ons moet doen wat God doen (Hom navolg), is nie ‘n opdrag wat ons net in Efesiërs 5:1 vind nie.  Let in die verband op Matteus 5:43-48; Lukas 6:35 en 1 Johannes 4:10-11.

2.  Watter mense is dit volgens 5:1 wat doen wat God doen?

3.  In 5:1 word gelowiges “geliefdes” genoem. Wie dra volgens 1:6 ook die titel “Geliefde”?

4.  Wat het gelowiges volgens 1:6 in die Geliefde ontvang?

5.  Waartoe het God mense volgens 1:5 in die Geliefde (in Jesus Christus)   bestem?

6.  Wat sal God se geliefde kinders (mense wat dus deur Jesus Christus geliefde kinders van God is) volgens 5:2a doen as hulle wil doen wat God doen?

7.  Geliefde kinders van God sal nie maar net nou en dan liefhê nie.  Motiveer uit 5:2a.

8.  In 5:2 word Christus voorgehou as voorbeeld van hoe God se geliefde kinders in liefde moet leef.

  • Christus het nie net liefgehad nie. Sy liefde het oorgegaan tot die daad.  Motiveer uit vers 5:2.
  • Christus se daad in liefde was selfopofferend ter wille van ander.  Motiveer uit 5:2.
  • Hoewel Christus Homself vir mense geoffer het, was sy offer terselfdertyd op God gerig.  Motiveer uit 5:2.

9.  Wat leer ons uit die voorbeeld van Christus se liefde hoe ons in liefde moet leef? (Let op u antwoorde by punt 8).