Posted by Admin

TSP 150 jaar: Kom, laat ons jubel tot eer van die HERE, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil! Ps 95:1

Die Registrateur
Teologiese Skool Potchefstroom
Privaatsak X20004
NOORDBRUG
2522
ami.dutoit@nwu.ac.za
(018) 285 2351
19 September 2019
Die Voorsitter
Die Kerkraad
Geagte voorsitter
Die Kuratore Dagbestuur wil graag die volgende inligting aan u deurgee. Alhoewel dit baie inligting is, versoek ons dat u die inhoud van hierdie skrywe asseblief aan al u lidmate sal kommunikeer op die wyse wat u die beste oordeel. Dit is regtig belangrik vir ons kerke dat al die lidmate van hierdie sake kennis neem.

 1. Verhouding GKSA en NWU insake predikantsopleiding
  Die huidige ooreenkoms wat die GKSA met die NWU het, is steeds onder bespreking aangesien die NWU versoek het dat die ooreenkoms gewysig moet word. In opdrag van Sinode 2018 poog die Kuratore om hierdie ooreenkoms op die bes moontlike manier te gebruik om steeds die bes moontlike opleiding vir ons predikante aan die NWU te verseker. Die Kuratore onderneem om kerke op hoogte te hou met die vordering van die gesprek sodra daar meer duidelikheid kom oor die uitkoms van die gesprek.
  Die sinode het ook opdrag gegee dat alternatiewe moontlikhede van opleiding ondersoek word en die Kuratore is ernstig besig op uitvoering aan hierdie opdrag te gee en sal by die Sinode daaroor rapporteer.
  Die werklikheid is dat die NWU, soos al die ander universiteite in die land, deur prosesse van transformasie gaan en dat die karakter van die universiteit al meer gevorm word deur veranderende waardestelsels en heersende politieke, sosiale en maatskaplike diskoerse in die land. Dit plaas die GKSA en die TSP, sy personeel en studente in ʼn baie moeilike maar tog unieke situasie. Die Kuratore ervaar dat ons
  TSP 150 jaar: Kom, laat ons jubel tot eer van die HERE, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil! Ps 95:1
  personeel en studente al hoe meer in die posisie geplaas word om die enigste Bybelse en Christelike stem te wees in debatte en gebeure op die NWU en sy drie kampusse.
  Die Fakulteit Teologie waarvan ons professore deel is, word deur die universiteit betrek by gesprekke en gebeure wat nie noodwendig ooreenkom met Bybelse beginsels en waardes nie en waar ons personeel hulle getuienis moet lewer. As kerke kan ons ook baie dankbaar wees dat een van ons professore, prof Hennie Goede, teen alle verwagting in, as Dekaan van die Fakulteit Teologie aangewys is. Hierdie strategiese pos is baie belangrik in die voortgesette verhouding met die NWU en dit kan net positief inspeel op die huidige gesprek tussen die GKSA en die NWU. Ons bid prof Goede baie wysheid toe in hantering van hierdie kritieke aanstelling.
  Die senaat van die TSP wil dit graag baie duidelik stel dat die inhoud van ons onderrig uitsluitlik deur onsself bepaal word en dat daar geen druk op ons is om dit te verander nie. Ons kan dus die opleiding van die studente ongenuanseerd volgens die Woord van God en die belydenis doen.
  Teen hierdie agtergrond is die Kuratore bewus van lidmate wat groot besorgdheid uitgespreek het met betrekking tot die gebeure op die NWU-Mafikengkampus se Mnr. en Mej. Kampus kompetisie en die NWU se verklaring oor die gebeure. Uiteraard keur die Kuratore en die TSP nie hierdie gebeure goed nie. Van ons TSP personeel was ook genoodsaak om deel te neem aan ʼn debat wat op die kampusse oor “geslagtelikheid” (gender) gehou is. Die tema van die “Gender Awareness Week” was “Gender and Spirituality” en daarom is die Fakulteit Teologie gevra om aan die debat deel te neem. Let wel die Fakulteit Teologie het nie die geleentheid geïnisieer nie, beslis ook nie die Teologiese Skool nie.
  Die Kuratore glo egter dat ons hierdie geleentheid moet gebruik om Bybelse beginsels en Christelike getuienis te lewer ten spyte van die feit dat ons nie met alles saamstem wat op die kampusse gebeur nie.
 2. Finansies van die TSP
  Die Kuratore Dagbestuur het op sy laaste vergadering aan die hand van die finansiële verslag kennis geneem van die uiters kommerwekkende tendens dat al hoe meer gemeentes nie meer hulle ramingsverpligtinge nakom nie. Tot op hede het slegs sowat 67% van die TSP se ramingsinkomste gerealiseer.
  Indien hierdie tendens sou voortduur maak die kerke dit vir die Kuratore onmoontlik om teologiese opleiding voort te sit. Ons sal nie ons professore kan trakteer en ons Teologiese Skool in stand kan hou nie. Daarom versoek die Kuratore kerke om hulle onderlinge afspraak te hou en hulle ramingsverpligtinge na te kom sodat ons predikante vir die toekoms kan oplei.
  TSP 150 jaar: Kom, laat ons jubel tot eer van die HERE, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil! Ps 95:1
  Uit ʼn brief van ʼn kerkraad wat kennis gee dat hulle nie meer ramings gaan betaal nie word redes aangevoer soos bv. dat die TSP professore die kerke se geld mors met internasionale besoeke en konferensies. Die Kuratore wil hierdie onwaarheid duidelik aan die lig stel. Ons professore se reise en deelname aan internasionale konferensies word nie deur die kerke betaal nie maar deur die universiteit.
  Dit is geld wat elke professor verdien deur die navorsing wat hy doen en die artikels wat gepubliseer word. Hierdie geld word deur die universiteit aan hulle toegeken en hulle mag dit net vir verdere navorsingsdoeleindes gebruik. Dit is dan gebruik om die resultate van hulle navorsing op erkende en gerespekteerde internasionale konferensie te gaan voorhou. Hierdie akademiese werk en navorsing is immers tot voordeel van ons professore en studente se eie akademiese vordering.
  Die Kommissie vir Finansiële Ondersteuning van ons studente het ʼn dringende behoefte aan nuwe of goeie tweedehandse skootrekenaars vir ons studente. Indien u gemeente op enige manier kan help, kontak asb. vir sr Ami du Toit by die TSP.
  Ons afstandstudente het ook ‘n groot tekort aan studiemateriaal en naslaanboeke. In die lig hiervan versoek ons ons predikante om te oorweeg of u dalk Engelse boeke (vakboeke, kommentare, woordeboeke, ens.) vir hierdie studente beskikbaar kan stel wat u dalk nou elektronies gebruik. Kontak ook vir sr Ami in die verband.
  Die Kuratore vertrou dat kerkrade en lidmate begrip sal hê van die geweldige moeilike tyd en omstandighede waarbinne die TSP sy rol moet vervul en roep almal op om voorbidding te doen dat die Here vir ons in hierdie veranderende tye sal lei en ook wat die toekoms van die TSP betref, op die regte pad sal stuur.
  Groete in die Here
  Ds Piet Venter & Prof G Breed
  Namens die Kuratore Dagbestuur Namens die Senaat TSP