Posted by Admin

6 Oktober 2019.                              Lees Jeremia 24                              Teks: vers 7

Het jy helderheid? – God is soewerein én kragdadig in die genade wat Hy betoon.

Maak seker jy het helderheid.

Dit sou baie erg wees as mense wat gereformeerd is, wat bely dat hulle sonder enige verdienste gered is, nie regtig helderheid het oor God se genade nie. Volgens die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, skok die Here die mense van Jerusalem wat gebeure in hulle lewe verkeerd beoordeel het. Hulle het gedink dat die Here die Jode wat in ballingskap na Babel weggevoer is, verwerp het en dat Hy tevrede is met hulle wat nie weggevoer is nie.

Met ‘n visioen aan Jeremia ontmasker die Here hierdie denke. Jeremia sien twee mandjies met vye by die tempel. Een se vye is baie goed en die ander een s’n is baie sleg. Die skokkende is dat die mense wat in Jerusalem agtergebly het, volgens die Here se beoordeling, soos die baie slegte vye is en die mense in ballingskap soos die baie goeie vye. Die Here dwing met hierdie visioen mense tot herbesinning. Het ek werklik helderheid oor God se genade?

God is soewerein in die genade wat Hy betoon.

Die Here gee geen enkele rede waarom Hy juis die bannelinge met die goeie vye vergelyk nie. Hy sê net: “Ek beskou die ballinge van Juda … as net so goed as hierdie goeie vye” (v. 5). Net omdat Hy hulle so beskou, net vanweë sy soewereine genade, is dié mense wat vanweë die hardheid hulle hart weggevoer is, goed. Het ek helderheid oor die soewereiniteit van God se genade? Het ek helderheid oor sy soewereine uitverkiesing en soewereine regverdigmaking in Christus? Openbaar my denke begrip van hierdie soewereine genade i) wanneer sonde in my lewe dreig om my tot geloofstwyfel te bring, ii) wanneer ek my dankbaarheid teenoor God en liefde vir Hom weeg en iii) wanneer ek my “goed wees” met andere vergelyk?

God is kragdadig in die genade wat Hy betoon.

God is egter nie net soewerein in die genade wat Hy betoon nie. Hy is ook kragdadig in sy genade. Wanneer Hy genade betoon, skep Hy nuut – soos met die skepping!

Die nuwe skepping begin by die diepste innerlike van die mens, by die hart, daar waar die mens se wil en vermoë om tot dade oor te gaan, gesetel is. Die mens het nie die vermoë om sy innerlike te verander nie: “Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik” (17:9). Hierdie toestand verander die Here kragdadig wanneer Hy aan mense genade betoon: “Ek sal hulle ’n hart gee…” Mense van genade het ‘n nuwe wil en nuwe vermoëns! Het ek hierdie insig?

Mense van genade verander ook in hulle verhouding met die Here: “Ek sal hulle ’n hart gee om My te ken, …”. Om die Here te “ken” is nie maar net om van Hom te weet nie. Dit is om in ‘n intense en sinvolle verhouding met Hom te leef. Dit is om die eeu-oue verbondsbelofte as jou eie te omhels: “hulle sal vir My ’n volk wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees” (v. 7). Dan keer ek nie, wanneer ek afgedwaal het, oppervlakkig terug na God nie.  Ek keer met my “hart” terug (v. 7). Het ek hierdie insig?

Mense aan wie God genade betoon, leef bewustelik onder sy sorg. Hulle is bewus dat Hy sy oog welwillend oor hulle hou (v. 6). Onder sy welwillende sorg verwerk hulle beproewinge en het hulle hoop vir die toekoms (vgl. v. 5 en 6). Het ek hieroor helderheid?