Posted by Admin

Lees Johannes 2:1-12 soos hier onder weergegee.

Johannes 2:1-12

1 Op die derde dag was daar ‘n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. 2 Jesus en sy dissipels is ook na die bruilof toe genooi.

3 Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir Hom: “Hulle het nie meer wyn nie.”

4 Maar Hy sê vir haar: “Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom nie.”

5 Sy moeder sê toe vir die kelners: “Wat Hy ook al vir julle sê, moet julle doen.”

6 Daar het ses klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen negentig en honderd liter gehou. 7 Jesus sê toe vir die kelners: “Maak die kanne vol water.”

Hulle het dit tot bo toe volgemaak.

8 Toe sê Hy vir hulle: “Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester.”

Hulle het dit gedoen. 9 Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom 10 en sê vir hom: “’n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dié van swakker gehalte; maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou.”

11 Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom.

12 Hierna het Hy, sy moeder, sy broers en sy dissipels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie.

Gee aandag aan die volgende sake:

1.    Maria word nie in vers 1 by die naam genoem nie – eintlik word sy nêrens in die Johannes-evangelie “Maria” genoem nie.  Hoe word sy wel in vers 1 genoem?

2.    Waarom sou Jesus se moeder bekommerd wees oor die wyn wat opgeraak het?

3.    Waarom dink u kom sy juis na Jesus toe met haar bekommernis?

4.    Jesus se reaksie volgens vers 4 toon dat sy moeder deur haar woorde aan Hom, grense oorskry het. Watter grense het sy oorskry? (Wenk: let op die woorde: “My tyd het nog nie gekom nie.”).

5.    Kan ons uit vers 5 aflei dat Jesus se moeder haar nie aan Jesus se “vermaning” gesteur het nie en dat Jesus toe tog maar gehoor gegee het aan wat sy van Hom verwag het? Of het sy juis in haar verwagting aanpassings gemaak deur alles (ná die vermaning) in sy hande te los?

6.    Uit vers 6 en 7 is dit duidelik dat Jesus Iemand is wat in oorvloed gee. Motiveer.

7.    Uit vers 8 tot 10 word op ‘n besondere manier, sonder dat die persoon dit weet, getuig van die uitstaande gehalte van dit wat Jesus gee.  Motiveer.

8.    Johannes noem dit wat Jesus in Kana gedoen het, volgens vers 11 ‘n “teken” en nie ‘n “wonderwerk” nie. Waarop lê die woord “teken” klem en waarop lê die woord “wonderwerk” die klem?

9.    Lees die volgende Skrifgedeeltes en sê watter betekenis dit het dat Jesus juis met die eerste teken wat Hy openbaar, wyn skenk en dan wyn in oorvloed en wyn van uitstaande gehalte: Gen. 49:11; Jes. 25:6; Amos 9:13-14; Jer. 31:12-14 en Joël 3:18.

10. Wat het volgens vers 11 spesifiek van Jesus bekend geword toe Hy die water in wyn verander het?

11. Die “dissipels” was reeds volgelinge van Jesus. Wat sou dit dan beteken dat hulle volgens vers 11 tot geloof in Hom gekom het?