Posted by Admin

27 Oktober 2019                             Lees Matteus 7:24-29.                        Teks: vers 24

Mag die komende storms openbaar dat jy ‘n verstandige bouer is.

Storms in “elkeen” se lewe.

‘n Ideale wêreld waar alles net altyd met ‘n mens goed gaan, bestaan nie. Die lewe is vol storms en aan die einde is daar ook nog die storm van die eindoordeel. Dit was ook die realiteit van die mense met wie Jesus tydens die bergrede (vgl. 5:1-2) gepraat het. Hy het die skare oor verskeie dinge onderrig (5:3-7:23) en die reaksie van die mense was baie positief. Hulle het beleef dat Hy hulle met gesag leer (7:28-29). Juis aan hierdie mense wat goed geluister het en baie positief geoordeel het oor dit wat hulle hoor, vertel Jesus op ‘n aangrypende wyse van ‘n storm (vgl. die kort sinne in verse 25 en 27). En Jesus maak dit duidelik dat die storm waarvan Hy vertel, op “elkeen” (vgl. “elkeen” in verse 24 en 26) wat na Hom geluister het, betrekking het. Nie een van ons ontsnap die storms van hierdie lewe nie en nie een van ons sal die storm van die eindoordeel ontsnap nie.

Elkeen ingedeel: verstandige bouer of dwase bouer.

In die storm waarvan Jesus vertel, word twee soorte bouers se bouwerk getoets. Jesus maak aan die skare duidelik dat hulle wat na Hom luister in net twee groepe ingedeel kan word: verstandige bouers en dwase bouers. Dit is duidelik dat Jesus in hierdie gelykenis die mense wat bekend staan as sy volgelinge, in twee groepe indeel (vgl. mense wat “My hoor” in verse 24 en 26).

Elkeen van ons wat onsself as ‘n dissipel beskou, moet weet dat ons óf ‘n verstandige bouer is óf ‘n dwase bouer. Dwase bouers se werk word in die storms geheel en al vernietig (v. 27). Natuurlik word ook die verstandige bouers se werk ernstig getoets. Ook op hulle huise val die stortreën, op hulle huise kom die vloedwaters af en teen hulle huise waai en ruk die wind. Verstandige bouers se bouwerk bly ondanks die storms staan.

Verstandige bouers.

Jesus laat geen twyfel oor wie verstandige bouers is en wie dwase bouers is nie.  My bouwerk gaan eerstens oor die hoor van Jesus se woorde (vv. 24 en 26). Hoor ek wat die Verlosser Jesus Christus leer?  Is ek ‘n intense luisteraar? Laat ek toe dat dit wat Hy leer, in my lewe insny sodat dit my motiewe, planne, woorde, gedagtes en dade toets?

Die eintlike saak wat my verstandigheid of dwaasheid sal toets, is of ek nie net hoor nie, maar ook volgens dit wat die Verlosser leer, handel – of ek regtig oorgaan tot die daad. As ek hoor wat die Verlosser leer, my daaroor verbly, die gesag daarvan erken, maar my lewe nie daarvolgens inrig nie, bou ek op sand en sal die storms my huis vernietig. Jesus verseker die skare egter in die gelykenis dat hulle op rots bou as hulle na sy woorde luister en daarvolgens handel. As hulle volgens Jesus se woorde handel, sal hulle huise bly staan.

Kom ons toets dan met enkele voorbeelde uit dit wat Jesus Christus die skare geleer het, ons eie bouwerk: i) Vertoon my lewe dat ek deur Jesus Christus se verlossingswerk ‘n geseënde is (vgl. 5:3-16) – iemand wie se huis ook in die storm van die eindoordeel sal bly staan? ii) Neem ek Jesus se woorde oor versoening, kuisheid, egbreuk, my “ja”, die aflê van ‘n eed, vergelding, liefde vir my vyand, ens. (vgl. 5:17-6:24) na die praktyk van my lewe? iii) Wanneer bekommernisse van die lewe dreig om my te oorweldig, let ek ook, soos ons Here ons leer, op die Vader se versorging van die voëls en veldblomme? Geliefde, moenie tevrede wees net om te hoor nie.  Doen! Bou ek op rots?