Posted by Admin

Lees Numeri 6:24-27 soos hier onder weergegee (1933/53 vertl.) deur.

Numeri 6:24-27

22 EN die Here het met Moses gespreek en gesê:

23 Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê:

24 Die Here sal jou seën en jou behoed;

25 die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;

26 die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

27 So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.

Gee aan die volgende sake aandag:

1.   Dit is duidelik dat Israel met goddelike gesag geseën is.  Motiveer uit vers 22-23

2.   In vers 24-26 word die Een wat die volk seën, deur herhaling beklemtoon.  Verduidelik uit verse 24-26.

3.   In die drie seëninge in verse 24-26 word telkens gesê wat die HERE sal doen en dan word dit ook elke keer nader verklaar.  Verduidelik uit die verse.

4.   Wat hou die Here se seën volgens vers 24 spesifiek in?

5.   Dit is ‘n wonderlike seën as die HERE sy aangesig oor jou laat skyn. Lees Levitikus 10:2 en sê wat is die teendeel van die HERE wat sy aangesig oor sy volk laat skyn.

6.   Wat leer u uit Psalm 44:4 en 36:10 in verband met God wat sy aangesig oor iemand laat skyn? 

Ps. 44:4 lui soos volg:

Ps. 44:4 Want hulle het die land nie deur hul swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en die lig van u aangesig, omdat U ’n welbehae in hulle gehad het.

Ps. 36:10 lui soos volg:

10 Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.

7.   Wat kan u uit die volgende Skrifgedeeltes aflei beteken dit as die Here sy aangesig oor iemand verhef:

·         Psalm 4:7 Baie sê: Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here!

·         Psalm 33:18 Kyk, die oog van die Here is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag;

·         Psalm 34:16 Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.

8.   Wat is volgens vers 26 die wonderlike gevolg wanneer die Here sy aangesig oor iemand verhef?

9.   In vers 27 word op ‘n besondere manier gesê dat die HERE Hom intens aan mense verbind wanneer hulle geseën word.  Verduidelik uit vers 27.

10.        Hoewel die volk deur die priesters geseën is, was dit volgens vers 27 die HERE self wat hulle geseën het.  Verduidelik uit vers 27.