Posted by Admin

Lees Kolossense 2:6-15 soos hier onder weergegee. Die klem in die prediking sal Sondag op verse 13-15 val.

6 Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7 in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

8 Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. 9 In Hom is die volle wese van God beliggaam, 10 en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. 11 Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12 Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13 Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. 14 Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. 15 Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.

Gee in die studie aandag aan die volgende sake:

1.    Volgens vers 13 kan iemand sonder Christus nie maar net met ‘n persoon vergelyk word wat siek is nie. Verduidelik.

2.    Watter twee redes word in vers 13 gegee waarom iemand sonder Christus “dood” is?

3.    Soms stel mense God voor as die strenge (amper wrede) God wat net wil straf en Jesus Christus as die Een wat moet keer dat God nie straf nie. Wat leer vers 13 hieroor?

4.    Mense wat van God die ware lewe ontvang, ontvang dit volgens vers 13 slegs in hulle verbind-wees aan Iemand.  Verduidelik uit vers 13.

5.    Wanneer God mense saam met Christus lewend maak, veronderstel dit volgens vers 13 dat Hy eers iets anders ook gedoen het.  Motiveer uit vers 13.

6.    Dit is uit vers 14 duidelik dat die skuld van elke mens nie slegs op bewerings berus nie. Verduidelik uit vers 14.

7.    Wat het God volgens vers 14 met die skuldbewys (met sy eise teen ons) gedoen?

8.    Hoe het God volgens vers 14 die skuldbewys tot niet gemaak?

9.    Wat die ongelowige met die kruisiging gesien het, is dat Christus “ontwapen” is, in die “openbaar vertoon” is (in die openbaar tot skande gemaak is) en as gevangene in ‘n triomftog meegevoer is. Wat het egter volgens vers 15 in werklikheid gebeur?

10.  Daar is steeds in hierdie lewe magte waarteen mense geen verweer het nie. As ‘n regering byvoorbeeld dwaas regeer en sy land in armoede of oorlog dompel, word almal meegesleur in die ellende wat volg. Behoort gelowiges volgens vers 15 soos ongelowiges met vrees te leef vanweë dit wat magte aan ons kan doen?