Posted by Admin

Lees Hebreërs 13:20-22 deur soos dit hier onder weergegee word.

Hebreërs 13:20-22

20 God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. 21 Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.

Gee in u studie aan die volgende sake aandag:

1.    Die skrywer noem God in vers 20 ‘n “God van vrede” (vertaal as “God wat vrede gee”).  Watter soort “vrede” sou die skrywer ingedagte hê? (lees Filippense 4:7 en 9).

2.    God het volgens vers 20 die Here Jesus uit die dood teruggebring. Na watter gebeure hier op aarde verwys dit?

3.    In vers 20 word op ‘n baie unieke manier na die verbond tussen God en sy begenadigdes verwys.  Verduidelik.

4.    Die besondere verhouding tussen die Here Jesus en sy volgelinge word in vers 20 op ‘n besondere manier uitgespel.  Verduidelik.

5.    Hoekom sou die skrywer die Here Jesus Christus die “groot” Herder noem?

6.    Wat sou die “alles wat goed is” wees waarmee die God van vrede die lesers moet toerus?

7.    Waartoe sal dit volgens vers 21 lei as God die lesers toerus met alles wat goed is?

8.    Die Hebreërskrywer gee deurentyd in die brief duidelike opdragte aan die lesers en waarsku hulle dringend om nie in die geloof te veragter nie (vgl. bv. 6:1-8). Hoekom sal Jesus Christus se ware volgelinge volgens vers 21 ag slaan op die waarskuwing en begin doen wat vir God aanneemlik is?

9.    In vers 21 beklemtoon die skrywer dat gelowiges alleen in Jesus Christus dit kan doen wat vir God aanneemlik is.  Verduidelik.

10. In vers 21 lei die Heilige Gees die lesers om te weet waarom die lewe (ook gelowiges se gehoorsaamheid) werklik gaan. Verduidelik.