Posted by Admin

Psalm 130

‘Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.’

DIE HERE, DIE REDDER IN DIE NOOD


Psalm 130 is een van die Psalms wat aanleiding tot die Hervorming gegee het. Deur sy Gees en Woord het die Here in die harte van die hervormers gewerk. Hy het hulle oë oopgemaak en vir hulle aangetoon dat die kerk op ‘n verkeerde pad is. Daar moet hervorm word, teruggekeer word na die waarheid toe. In die Psalm is hierdie waarheid kort en kragtig saamgevat. Dit is ’n psalm waarin die evangelie van die Here, suiwer verwoord word. Hier sien ons hoe ons as mense gered word. Dit aan die hand van die drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid. Die patroon wat terugkom uit ons belydenisskrifte.

Nood (Uit die dieptes roep ek U aan…vers 1-2)

Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan. Die mens roep vanuit sy nood. In tye van swaarkry is hierdie psalm ’n uitroep na die Here. Dit is ‘n realiteit dat baie swaar gekry word. Probleme en bekommernisse het elkeen in hierdie wêreld. Die een miskien meer as die ander, maar niemand kan dit ontgaan nie. Ons verkeer in ‘n noodtoestand. Die Psalmskrywer ken dit. Hy weet baie goed wat die sorge van die lewe is. Hy besef hy en ons het hulp nodig. Tussen ons en die Here het daar deur die sonde ’n groot kloof ontstaan. Dit is vir ons as mense onmoontlik om die kloof te oorbrug. Ons sit vas. Ons verkeer in nood en ellende. Vanuit die situasie roep ons tot die Here, want net Hy kan ons hier uithelp.

Verlossing (Maar by U is vergewing…vers 3-4)

Die Here hoor ons roepstem aan. Hy laat ons tot niet gaan nie. Hy gryp in. Die brug wat ons as mense nie kan bou nie, bou Hy. Dit hoor ons in vers 4: Maar by U is vergewing. Dit is groot: As ek kind van die Here is, as ek aan Hom behoort, dan is daar vergewing. Jou skuld word weggevat. Die rede hiervoor is dat Jesus Christus dit op Hom geneem het. Deur Hom word jou sondes van jou verwyder. Psalm 103:12 sê dit so mooi: ‘So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.’ Hulle sing oor die kern van die evangelie. Slegs deur Christus word jy gered uit die dieptes. Net deur Christus word jy vry van die sonde – Sola gratia.

Dankbaarheid (Wag op die Here…vers 4-8)

Gered deur Jesus Christus leef ons nog steeds in ’n wêreld wat gebuk gaan onder die sonde. Hier leef ons ’n lewe van dankbaarheid. Gevul deur die Heilige Gees en bewus van die dade van Jesus Christus, word die lewe van ’n christen anders ingekleur. Want nou maak die lewe weer sin. Al leef ons nog in ’n sondige wêreld, wag ons geduldig op die terugkoms van ons Koning Jesus Christus.

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com