Posted by Admin

1 Samuel 2:12-26

‘‘Maar Samuel het die Here gedien…ondertussen het die seun Samuel voor die Here grootgeword…maar die seun Samuel het grootgeword en die Here en die mense was hom goedgesind.’

KRISIS IN DIE KERK VAN CHRISTUS

Waaraan word die ware kerk van Jesus Christus geken? Dit is die vraag wat in ons belydenis gestel word. In die tyd was dit heelwat eenvoudiger. Daar was die Rooms Katolieke kerk met al sy dwalings en die Protestante Gereformeerde kerke. Vandag lyk die wêreld heelwat anders. Die fokus is op hoe die ware kerk lyk. Daarin staan die gehoorsaamheid aan God op die voorgrond. Die maatstaf is – so sê die Here Here. Die ware kerk word geken aan die suiwer verkondiging van die Woord, die bediening van die sakramente soos wat Christus dit ingestel het en die bediening van die kerkelike tug. In 1 Samuel 2 sien ons ‘n duidelike onderskeid.

Die grootheid van die goddeloosheid

Die seuns van Eli, Hofni en Pineas, is slegte mense (deugniete). In die huis van die Here word die Woord nie suiwer verkondig nie. Die priesters misbruik selfs die sakrament van die Here. Hulle hou nie rekening met God nie en vir geen oomblik steur hulle hul aan die voorskrifte van die Here nie. Van gehoorsaamheid is hier nie sprake nie. Die gevolg is katastrofies. In vers 17 lees ons – ‘want die mense het die offer aan die Here verag.’ Radikale hervorming is nodig. Die kerk is in ‘n krisis.

‘n Bemoedigende fluistering

Maar as jy 1 Samuel 2 mooi lees, hoor jy ‘n bemoedigende fluistering. Soveel loop skeef in Silo, maar dan hoor jy in vers 11 – ‘die seun het die Here by die priester Eli bly dien.’ Direk daarna volg ‘n vloed van goddeloosheid, diefstal en sedeloosheid, maar in vers 18 weer die fluistering – ‘Maar Samuel het die Here gedien…’ Dan weer is alles donker. Die oordeel is onafwendbaar. En dan tog weer in vers 26 – ‘maar die seun Samuel het grootgeword en die Here en die mense was hom goedgesind.’ Die bemoediging: Selfs in die donkerste tye gee die Here uitkoms. Hy is in beheer. Hy bewerk reformasie. Hy bewerk die Weg na redding: Jesus Christus.

‘n Dreigende oordeel

Die optrede van Hofni en Pineas gaan nie by die Here verby nie. Eli praat keer op keer. Hy plaas hulle self voor die Here – ‘As mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom, maar as ‘n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree?’ Maar God gee hulle oor aan hulle hardheid. Willens en wetens verset hulle hulleself teen die versoening. In Romeine 1:18 staan daar – ‘God se toorn word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk, aangesien dit wat van God geweet kan word, onder hulle bekend is.’

Gesprekspunte

  1. Waaraan word die ware kerk van Jesus Christus geken?
  2. Hoekom is dit vir jou waardevol om in vandag se tyd Gereformeerd te wees?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com