Posted by Admin

Genesis 1:26-2:3 Eksodus 20:8-11 Deuteronomium 5:12-15
HK Sondag 38

‘God was op die sewende dag klaar met sy werk wat Hy gedoen het; en Hy het op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gedoen het. God het die sewende dag geseën; Hy het dit heilig verklaar, want op dié dag het Hy gerus van al sy werk – dit wat God geskep het deur dit te maak.’

RUS OP DIE DAG VAN DIE HERE

’n Mens is nie ’n masjien nie. Die mens het rus nodig. By hierdie menslike behoefte sluit die vierde gebod aan. Na ses dae se werk. Een dag rus. So ’n rusdag is genade uit God se hand. Die mens wat swoeg en sweet van al sy arbeid, kan weer tot rus kom, maar hierdie dag is anders as ’n rustige Saterdag. Die rus van die sogenaamde Sabbatdag, kom van God af, en die rus waaroor dit in die gebod gaan, is net by God te verkry. Dit sien ons in die benaming van die dag. Die sabbat van die Here. Dit is die Here se dag. Dit is ’n aan die Here gewyde dag. Dit bepaal hoe jy hierdie dag bestee om die rus daarvan te geniet. Dit word ’n besige program. In Sondag 38 het ons ’n hele klomp werkwoorde raakgelees. Die sabbat is nie ’n dag waarop niks gedoen word nie.

‘n Bevrydingsdag

‘Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou.’ In die vierde gebod gee die Here vir ons die opdrag om die Sabbat te gedenk. Om iets te gedenk beteken dat jy teruggaan na ’n historiese dag in die verlede. Israel moes dink aan die dag wat hulle uit die Egipteland bevry is. Vandag dink ons aan Jesus Christus, wat ons bevry het van die slawehuis van die sonde. Die vierde gebod wys na die paradys toe. Hierin proe ons die werk en klimaat hoe God dit aan die begin bestem het.

‘n Rusdag

In ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en op die sewende dag het Hy gerus. Hierdie rus skryf die Here vir ons ook voor. Dit is ’n weldaad uit sy hand. In ’n besige wêreld wat nooit tot rus kom nie, gee die Here vir ons so ’n dag. Ons as sy volk mag hierin deel.

‘n Kerkdag

In die kategismus lees ons heelwaPreekskets (23 Mei 2021 -9:30vm)t werkwoorde raak. Dit is verseker nie ’n dag wat ons niks doen nie. Die Fariseërs en Skrifgeleerdes het die volk belet om te veel te doen op die dag. Die dag van die Here is daar sodat ons sy seën in oorvloed kan ontvang. Dit hou ons voor oë as ons, ons Sondae invul.

Gesprekspunte

  1. Wat is die verhouding tussen die dag van die Here in die Nuwe Testament en die Sabbat in die Ou Testament?
  2. Hoe dink jy behoort hierdie gebod vandag uitgeleef word?

Ds. Gerben Meijer
meijer.gp@gmail.com