Posted by Admin

Vou die hande biddend om in diens van die Here te ontvou

In die brief van die tekswoord – gerig aan die ballinge in Babilonië, is die Here deur sy profeet aan die woord. Die inhoud van hierdie Godswoord per brief, is van blywende betekenis om daaraan – te midde van ‘n drastiese verandering in lewensomstandighede – die nodige aandag te skenk. Rondom 587vC het die ballinge hulle in ontwrigtende omstandighede bevind. Vals profete het die valse boodskap van hoop verkondig dat die ballingskap van korte duur sou wees. Dit het daartoe bygedra dat ‘n belangeloosheid onder die ballinge posgevat het met ‘n gevolglike verwaarlosing van die roeping om in Babilonië te doen wat die Here die hand laat vind om te doen. In die lig hiervan word op die volgende gefokus:

  1. Die inhoud van die Jeremia-brief.
  2. Bid ook vir Babel?
  3. ‘n Brief van blywende betekenis.

Wat staan óns te doen waar lewensomstandighede in vele opsigte ingrypend verander het? In niks-doen te verval asof daar weinig sou wees waarin gelowiges ‘n bydrae kan lewer? Inteendeel. Die Here rig ons deur die korrespondensie aan die hand van Jeremia 29 om ons volhardend hierop toe te lê: Die vou van hande biddend in die geloof – om in diens van Hóm roepingsgetrou te ontvou.