Kinderhuis

President Kruger Kinderhuis

Die Diakonie van Waterkloofrand is betrokke by die President Kruger Kinderhuis deurdat hulle gereeld bydraes maak. Wie en wat is die President Kruger Kinderhuis?

Die President Kruger Kinderhuis is met die inisiatief van die Gereformeerde Diakonieë gestig in 1939 en is vandag geleë in Pretoria asook Reddersburg. Die Kinderhuise is vandag nog ‘n diakonale instansie wat dus nog sterk op diakonieë steun vir finansiële ondersteuning.

Kinders word toegewys aan die Kinderhuise op grond van ‘n hofbevel as gevolg van verskeie redes soos gesinsgeweld, mislukte pleegsorgplasings, verslawing van ouers aan afhanklikheidsmiddels, molestering, tekort aan versorgingsmiddele, weeskinders en ander trauma verwante oorsake.

Die Kinderhuise is elk geregistreer om 63 kinders te versorg, waarvan die ouderdomme wissel vanaf 2 jaar tot 18. Daar word nie net klem gelê op fisiese versorging nie, maar baie aandag word geskenk aan die geestelike, emosionele, opvoedkundige en skolastiese opvoeding. Kinders kry die geleentheid vir skool- en Christelike opvoeding, asook verskeie vorme van terapie ten einde hulle plek in die Koninkryk van God en die samelewing vol te staan.

Die begroting per kind vir die 2012-2013 boekjaar beloop R 6 200 per kind per maand waarvan die Departement van Welsyn en Bevolkingsontwikkeling R2 000 per kind per maand bydrae. Die tekort per maand beloop dus R4 200 per kind per maand (vir 126 kinders) wat die Kinderhuis vanuit ander bronne moet bekom. Nieteenstaande volgehoue hulp uit die Kerkverband, ondervind die Kinderhuis ernstige kontantvloeiprobleme.

Wat kan u doen om te help?

  • Bid en werk sodat die koninkryksdiens steeds sal kan voortgaan soos die Here van ons verwag in Jakobus 2:15 en 16: “Sê nou daar is ‘n broer of ‘n suster wat nie klere het nie en dag vir dag hongerly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan: gaan trek julle warm aan en eet genoeg “, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan?”
  • Raak betrokke deur die vrymoedigheid te neem om die Kinderhuis direk te nader of om u dienste by die Diakonie beskikbaar te stel.
  • Bydraes kan gemaak word aan Die President Kruger Kinderhuis, Absa, Ben Swartstraat, Rekening 090 340 808 of u kan die Diakonie nader om fondse namens u oor te dra. U kan ook deelneem aan die fondswerwingsprojek deur PKK te SMS na 41092 en so R25 te belê in ‘n kind se toekoms.