Posted by gbroos

Bybelstudie met die oog op Sondag 10 Februarie

 Lees 1 Petrus 1:1-2 sorgvuldig deur soos dit hier onder weergegee word vanuit die Direkte Vertaling.

1 Petrus 1:1-2

1 Petrus, ‘n apostel van Jesus Christus aan die vreemdelinge van die Diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië, 2 hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word:

Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word!

Gee in u studie van die enkele verse aandag aan die volgende sake:

 1. Petrus beklemtoon uitdruklik dat hy nie in sy eie gesag aan die lesers skryf nie. Met Wie se gesag skryf hy volgens vers 1 wel?
 2. Waar het die lesers aan wie Petrus skryf, oral gewoon?
 3. Die woord “Diaspora” in vers 1 wys op die betekenis ‘verstrooiing’. Petrus sê ook in vers 1 dat lesers “vreemdelinge” was. Wat dink u lig Petrus uit van die lesers se situasie deur die gebruik van hierdie term? (Wenk: Lees bv. 2:11-12).
 4. Petrus sê dat die lesers “uitverkies” is. Vir die gelowiges wat in diaspora is en vreemdelinge is daar waar hulle bly, sou hierdie feit ‘n geweldige troos wees.  Motiveer.
 5. Wat sou dit beteken dat die lesers volgens God se “voorkennis” uitverkies is? (v.2). Waarop sou hierdie “voorkennis” van God wys?  Vergelyk die 1983 Vertaling se vertaling, naamlik “vooraf bestem.”
 6. Hoekom sou Petrus uitdruklik sê dat die uitverkiesing volgens God “die Vader” se vooraf bestemming plaasgevind het? Wenk: Let op van Wie God ook die Vader is (v. 3).
 7. Waartoe lei God se uitverkiesing en sy voorkennis volgens vers 2 eerstens en watter Persoon van die goddelike Drie-eenheid bewerk dit?
 8. Die uitverkiesing deur God en die voorkennis van God lei nie net tot gehoorsaamheid en heiligmaking deur die Gees nie.  Waartoe lei dit verder volgens vers 2?
 9. In vers 2 is al drie die Persone van die goddelike Drie-eenheid ter sprake.  Motiveer.
 10. Die lesers word, soos in baie briewe in die Bybel, genade en vrede toegebid.  Tog is daar iets besonders in die seënbede van Petrus in vers 2.  Verduidelik.

Lees ook onderstaande artikels van die Dortse Leerreëls deur.

Dortse Leerreëls Hoofstuk 1

 1. Hierdie uitverkiesing is ‘n onveranderlike voorneme van God. Daarvolgens het Hy nog voor die skepping ‘n sekere aantal mense uit die hele menslike geslag uitverkies. Hierdie menslike geslag het deur hulle eie skuld van hulle oorspronklike ongeskondenheid in sonde en verderf verval. Die uitverkorenes is dus nie beter of waardiger as die ander nie, maar verkeer saam met die ander in die gemeenskaplike ellende. Nogtans het Hy hulle, uit volkome vrye welbehae van sy wil en uit louter genade, tot die saligheid in Christus uitverkies. God het Christus ook van ewigheid af tot Middelaar en Hoof van al die uitverkorenes en tot Fondament van die saligheid gestel. So het Hy ook besluit om die uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te. maak. Deur sy Woord en Gees roep en trek God die uitverkorenes kragdadiglik tot gemeenskap met Hom. Hy het dus besluit om aan die uitverkorenes die ware geloof in Christus te gee, hulle te regverdig en te heilig en om hulle, wat kragtig in die gemeenskap van sy Seun bewaar word, uiteindelik as bewys van sy barmhartigheid en tot lof van sy oorvloedige en heerlike genade te verheerlik. Soos geskrywe is: “So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat Hy in sy geliefde Seun vrylik aan ons geskenk het” (#Ef 1:4,5,6). En elders: “Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook regverdig verklaar. Dié wat Hy regverdig verklaar het, het Hy ook verheerlik” (#Rom 8:30).
 2. Hierdie uitverkiesing is nie veelvoudig nie, maar een en dieselfde vir almal wat salig word, in die Ou sowel as in die Nuwe Testament. Die Skrif verkondig immers aan ons net een welbehae, voorneme en raad van die wil van God. Hiervolgens het Hy ons van ewigheid af uitverkies tot die genade sowel as tot die heerlikheid, tot die saligheid sowel as tot die weg van die saligheid wat Hy voorberei het, sodat ons daarin kan wandel (#Ef 1:4-5; 2:10).
 3. Hierdie uitverkiesing het nie op grond van vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of geskiktheid van die mens tot stand gekom nie. Dit alles kan nooit vooraf as rede of voorwaarde vir die uitverkiesing van die mens vereis word nie. Die uitverkiesing is immers die oorsaak van geloof en geloofsgehoorsaamheid, heiligheid, ensovoorts. Daarom is die uitverkiesing die fontein van alle saligheid waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes, en uiteindelik die ewige lewe self, as vrugte en gevolge daarvan voortvloei. Die apostel getuig immers: Hy het ons uitverkies “… om heilig en onberispelik voor Hom te wees” (#Ef 1:4), en nie ómdat ons alreeds so was nie.
 4. Die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad slegs die welbehae van God. Dit bestaan nie daarin dat Hy uit alle moontlikhede, sekere menslike hoedanighede of dade as ‘n voorwaarde vir die saligheid uitgekies het nie. Dit bestaan wel hierin dat Hy sekere bepaalde mense uit die hele menigte van sondaars as sy eiendom aangeneem het. Soos geskrywe is: “Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar (nl Rebekka) gesê: ‘Die oudste sal die jongste dien.’ Daar staan ook geskrywe: ‘Jakob het Ek liefgehad, maar Esau het Ek gehaat.”’ (#Rom 9:11-13); en: “Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword” (#Hand 13:48).