Posted by gbroos

Bybelstudie met die oog op Sondag 13 Januarie 2019

Lees Sagaria 1:1-17 deur.  Die klem sal in die prediking op verse 7-17 val.

Sagaria 1:1-17

1 In die agste maand van die tweede regeringsjaar van Darius het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria seun van Berekja, seun van Iddo:

2 Die toorn van die Here het oor julle voorvaders losgebreek. 3 En nou moet jy vir jou volk sê: So sê die Here die Almagtige: Bekeer julle tot My, sê die Here die Almagtige, dan sal Ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige.

4 Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê: “So sê die Here die Almagtige: Bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade!”

Maar hulle was ongehoorsaam, hulle het hulle nie aan My gesteur nie, sê die Here.

5 Waar is julle voorvaders nou? En die profete? Leef húlle vir altyd? 6 Het die uitsprake, die voorskrifte wat Ek my dienaars die profete laat maak het, dan nie julle voorvaders ingehaal nie? Hulle moes erken: Die Here die Almagtige het met ons gedoen wat Hy Hom voorgeneem het om met ons te doen, presies volgens ons lewe en ons dade.

Die eerste gesig: die ruiters

7 Op die vier en twintigste dag van die elfde maand, die maand Sebat, in die tweede regeringsjaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria seun van Berekja, seun van Iddo.

8 Ek het in die nag ‘n gesig gesien. Daar het ‘n man op ‘n bruin perd gesit. Hy was tussen die mirtestruike in ‘n diep kloof, en agter hom was ruiters op bruin en vos en wit perde. 9 Ek het gevra: “Wat beteken dit, Meneer?”

‘n Engel wat vir my die gesig moes uitlê, het vir my gesê: “Ek sal jou laat sien wat dit beteken.”

10 Toe praat die man wat tussen die mirte was. Hy het gesê: “Dit is die ruiters wat deur die Here uitgestuur is om die wêreld te deurkruis.”

11 Die ruiters sê toe vir die engel van die Here, vir die engel wat tussen die mirte was: “Ons hét die wêreld deurkruis, en die hele wêreld is rustig en stil.”

12 Toe sê die engel wat vir my die gesig moes uitlê, die engel van die Here: “Here, Almagtige, hoe lank gaan dit nog duur voordat U U weer oor Jerusalem en die stede van Juda ontferm? U toorn rus nou al sewentig jaar op hulle!” 13 Die Here het die engel vriendelik geantwoord en hom bemoedig. 14 Daarna sê die engel vir my: “Roep en sê: So sê die Here die Almagtige: Ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion. 15 My toorn gaan losbreek teen die nasies wat nou so sorgvry woon, want my toorn teen Jerusalem was nie so groot nie; dit is die heidennasies wat dit so ‘n groot ramp laat word het. 16 Daarom, so sê die Here, gaan Ek My weer oor Jerusalem ontferm: my tempel daar gaan herbou word, sê die Here die Almagtige, Jerusalem sal opnuut as stad uitgelê word.

17 “Roep weer en sê: So sê die Here die Almagtige: My stede sal weer oorstroom word deur voorspoed. Ek, die Here, gaan weer genade betoon aan Sion, Ek gaan Jerusalem weer my woonplek maak.”

 

Gee in u studie aan die volgende sake aandag.

  1. Sagaria ontvang die openbaring van die Here volgens vers 7 op die “vier en twintigste dag van die elfde maand, die maand Sebat.”  Wat het presies vyf maande tevore gebeur?  (Lees Haggai 1:15).
  2. Die wyse waarop die tyd in vers 7 aangedui word, naamlik met die woorde “in die tweede regeringsjaar van Darius” beklemtoon die vernederde toestand waarin Israel op daardie stadium verkeer het. Motiveer (wenk vergelyk bv. die tydsaanduiding in Jesaja 7:1)
  3. Indien die mirtestruike wat in die gedeelte genoem word, op Israel dui, sou die plek waar die mirtestruike volgens vers 8 was, op die geweldige vernederde toestand aandui waarin Israel (onder die heerskappy van die Perse) verkeer het.  Motiveer uit vers 8.
  4. Dit lyk nie of die kleur van die perde wat hier genoem word, enige betekenis het nie. Perde was egter in daardie tyd veral as oorlogsdiere (in besonder deur die Perse) gebruik. Onder Wie se bevel was die ruiters en perde wat in hierdie gedeelte genoem word? (Wenk: vers 10).
  5. Watter sending het die ruiters en perde volgens vers 10-11 pas voltooi?
  6. Dink u die nuus wat die ruiters volgens vers 11 gebring het, was goeie nuus? (Wenk: vgl. Hag.2:6: 20-21).
  7. Die vraag wat die engel volgens vers 12 gevra het, was ‘n vraag wat in elke ernstige gelowige Israeliet van daardie tyd geleef het.  Motiveer.
  8. Sou dit enige spesifieke betekenis hê dat die engel volgens vers 12 die Here spesifiek “Here Almagtige” noem?
  9. Was die vraag wat die engel volgens vers 12 gevra het en wat in die Israeliete se harte geleef het, ‘n voorbarige/ontydige vraag? (Wenk: vers 13).
  10. Die antwoord van die Here op die engel se vraag het vir Israel wonderlike troos ingehou.  Noem uit verse 14-17 enkele punte van hierdie vertroosting wat aan Israel gegee word.