Posted by gbroos

Bybelstudie-riglyne met die oog op Sondag 27 Januarie 2019

 Lees Sagaria 2:1-13 deur soos hier onder weergegee. 

1 Ek het weer ‘n gesig gesien. Daar was ‘n man met ‘n maatlyn in die hand, 2 en ek het gevra: “Waar gaan u heen?”

Hy het vir my gesê: “Ek gaan Jerusalem uitmeet om te sien hoe breed en hoe lank hy moet wees.”

3 Die engel wat vir my die gesig moes uitlê, gaan toe vorentoe en kry ‘n ander engel wat na hom toe kom. 4 Hy het vir dié engel gesê: “Hardloop en sê vir daardie jongman: Jerusalem gaan ‘n stad sonder mure word, so baie mense en diere gaan daar in hom wees. 5 Die Here sê: Ek sal ‘n muur van vuur rondom die stad wees, my magtige teenwoordigheid sal binne-in hom wees.”

6 Kom, kom, vlug uit die noordland! sê die Here. Ek het julle na die vier windstreke toe verstrooi, sê die Here. 7 Kom, Sion, jy wat in Babel woon, kom weg daar! 8 So sê die Here die Almagtige wat my met volmag gestuur het na die nasies toe wat oorlogsbuit van julle gemaak het: Wie aan julle vat, vat aan my oogappel. 9 Met een waai van my hand teen hulle gaan Ek hulle die gevangenes van hulle eie slawe maak.

Wanneer dit gebeur, sal julle weet dat die Here die Almagtige my gestuur het.

10 Juig, Sion, wees bly! Ek kom, Ek gaan binne-in jou woon, sê die Here.

11 Daardie dag sal baie nasies hulle aan die Here verbind: hulle sal my volk wees, en Ek sal in jou woon, Sion.

Wanneer dit gebeur, sal jy weet dat die Here die Almagtige my na jou toe gestuur het. 12 Daar, op die heilige grond, sal die Here weer vir Juda in besit neem as die volk wat Hom toekom, sal Hy Jerusalem weer sy woonplek maak. 13 Wees stil voor die Here, al wat leef! Hy kom uit sy heilige woning te voorskyn!

Gee aandag aan die volgende sake:

 1. Daar was ‘n traagheid in die bou van die tempel in die tyd van Sagaria.  In die gesig wat Sagaria sien en soos dit in verse 1-4 beskryf word, word op ‘n besondere manier beklemtoon dat Juda moet ophou om so min van die Here te verwag. Hulle moet begryp dat die Here groot dinge gaan doen.  Motiveer uit vers 1-4.
 2. Dié Jerusalem waarvan Sagaria in die gesig verneem, sou beslis vir Sagaria uiters weerloos voorgekom het. Motiveer uit vers 4.
 3. Hierdie Jerusalem sal egter nie weerloos wees nie.  Motiveer uit vers 5.
 4. Noem uit vers 5 twee besondere eienskappe van die nuwe stad wat tot stand sal kom.
 5. Wanneer in die geskiedenis het God se beskermende teenwoordigheid by sy volk ook met vuur sigbaar geword? (Lees Eksodus 13:21-22 en Nehemia 9:12).
 6. In vers 5 word verwys na die “magtige teenwoordigheid” van die Here.  Lees ook in die verband Eksodus 16:10; 24:16-17; 40:33 en 1 Konings 7:1-2.
 7. Hoewel die Jode die geleentheid gegun is om uit Babel terug te gaan na hulle land, het nie baie van hulle van hierdie geleentheid gebruik gemaak nie. In vers 6-9 word die Jode wat nie teruggekeer het na Judea nie, op ‘n uiters treffende wyse aangespoor om dit wel te doen. Motiveer.
 8. God se volk sal volgens vers 10 rede hê om bly te wees. Wat is volgens vers 10 die rede vir hierdie blydskap?
 9. Israel word in die Ou Testament God se “volk” genoem.  Na ander volke word gewoonlik in die Ou Testament as die “nasies” verwys. Wat is in dié verband baie eienaardig in vers 11?
 10. Beteken die feit dat die “nasies” wat hulle aan die Here verbind, die Here se “volk” sal wees, dat die Here Juda verwerp? (vgl. vv. 10 en 12).
 11. Wanneer ‘n mens verse 10 en 13 met mekaar vergelyk, is die teenwoordigheid van die Here by beide verse ter sprake. Die reaksie op die Here se teenwoordigheid, is egter volgens die twee verse verskillend. Verduidelik.