Posted by gbroos

Bybelstudie met die oog op Sondag 6 Januarie 2019

 Lees Jeremia 11:18-12:6 soos hier onder weergegee:

 11:18 Dit is die Here wat my dit te kenne gegee het, daarom weet ek dit; U het my laat sien wat hulle doen. 19 Ek was soos ‘n mak lam wat weggelei word om geslag te word. Ek het nie besef dat hulle teen my saamsweer nie. Hulle het gesê: “Laat ons die boom met die sap in hom vernietig en hom uitroei uit die land van die lewendes, sodat niemand meer aan hom dink nie.” 20 Here, Almagtige, regverdige Regter, wat hart en verstand toets, laat my sien hoe U op hulle wraak neem, want ek het my saak aan U toevertrou.

21 Daarom, so sê die Here oor die mense van Anatot wat jou lewe soek en sê: “Jy mag nie in die Naam van die Here as profeet optree nie, want dan sal ons jou doodmaak,” 22 so sê die Here die Almagtige: Ek sal hulle straf. Hulle jongmanne sal sterf deur oorlog, hulle seuns en hulle dogters sal sterf van honger. 23 Nie een van hulle sal oorbly nie, want Ek sal ‘n ramp oor hulle bring wanneer Ek hulle straf.

12:1 Ek sal my saak vir U stel, want U is regverdig, Here. Ek sal punt vir punt my saak voor U lê: Waarom is die goddelose mense voorspoedig en het die ontrou mense geen sorge nie? 2 U het hulle geplant; hulle het wortel geskiet, gegroei, ook vrugte gedra. Hulle neem u Naam graag op hulle lippe, maar U is nie in hulle hart nie. 3 U ken my, Here, U sien my en toets my gesindheid teenoor U. Bring hulle om die lewe soos skape by die slagplek, sonder hulle af vir die slagting wat kom. 4 Hoe lank moet die land droog lê, moet al die plante van die veld verdor? Die diere en die voëls vergaan oor die boosheid van die inwoners van die land wat sê: “Jeremia sal nie langer leef as ons nie.”

5 As voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde kan hardloop? En as jy net in ‘n vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos aan die Jordaan? 6 Jou broers en jou familie, selfs hulle het jou verraai, hulle het ander teen jou gewaarsku. Moet hulle nie vertrou as hulle vriendelik met jou praat nie.

 

Gee aan die volgende sake aandag:

 1. In 11:18-12:6 vind ons 2 parallelle gedagte-strukture. Eers (A) ‘n klag van Jeremia en (B) ‘n antwoord van die Here in 11:18-11:21 en dan weer (A) ‘n klag van Jeremia en (B) ‘n antwoord van die Here in 12:1-6.  In watter verse kom die twee klagtes voor en in watter verse die twee antwoorde?
 2. Jeremia weet dat daar mense in Anatot is wat teen hom saamsweer.  Hoe weet hy daarvan? (Wenk: lees vers 18)
 3. Hoekom sou dit vir Jeremia so erg wees dat dit juis mense van Anatot is wat teen hom saamsweer? (Wenk: lees Jeremia 1:1)
 4. Wat wou die samesweerders met hulle optrede bereik? (v. 19).
 5. Wat wou die samesweerders spesifiek stopsit as hulle Jeremia sou doodmaak? (Wenk: lees v. 21).
 6. Wou Jeremia persoonlik wraak neem op die samesweerders en is God dus volgens vers 22-23 bereid om Jeremia se persoonlike wraakgevoelens uit te voer? (Wenk: lees vers 21).
 7. Jeremia stel in verse 1-4 soos in ‘n hofsaak ‘n klag teen die Here. Sommer met die eerste sin erken hy dat hy eintlik reeds die saak verloor het.  Motiveer.
 8. Noem ‘n aantal sake wat Jeremia volgens 12:1-4 teen die Here stel.
 9. Kry Jeremia volgens verse 12:5 ‘n direkte antwoord op sy “waarom” en “hoe lank” vrae?
 10. Wat sê die Here aan Jeremia met die antwoord wat Hy aan sy profeet volgens 12:5 gee?
 11. Die Here sluit sy antwoord aan Jeremia af met lewensbelangrike inligting aan sy profeet oor die samesweerders in Anatot.  Motiveer uit 12:6.