Posted by gbroos

Groepe 1 (8.30) en 3 (18.30) : Lees 1 Tessalonisense 5:12 tot 22.

In die voorafgaande gedeelte (v1 – 11) is gehandel oor die wederkoms en wat gelowiges daarvan moet weet.

In verse 12 tot 22 gaan dit oor die lewe van die gemeente voor die wederkoms.

  1. Hoewel die klem in hierdie bybelstudie op verse 19 tot 22 val, sê kortliks wat in verse 12 tot 15 gesê word van voorgangers, leeglêers, kleinmoediges , swakkes (in geloof), alle gelowiges en waar iemand wil wraak neem.
  2. Watter voorskrifte druk Paulus die gelowiges in Tessalonika in verse 16 tot 18 op die hart?
  3. Die opdrag in vers 19 is letterlik: “Blus die Gees nie uit nie”. Dink u dit wys op ‘n gevaar dat die Heilige Gees die gelowiges kan verlaat?
  4. Die woord “blus” laat ons aan ‘n vuur dink. Motiveer.
  5. Vergelyk Handeling 2:3 in verband met die heilige Gees en vuur.
  6. Sê uit vers 20 wanneer sou iemand die gees se werking blus.
  7. Wat sou die “profesieë” wees waarna in vers 20 verwys word (lees 1 Korintiërs 14:1 tot 3)
  8. Wat behoort die gelowiges volgens vers 20 tot 21 ten opsigte van die profesieë te doen ?