Uit die diakensbank

Wat is die Diakensbank?

Die Diakensbank is die spreekbuis van die Diakonie waardeur nuus of mededelings aan die Gemeente Waterkloofrand gekommunikeer word.